+

Zapomenuté heslo
+


Zadejte emailovou adresu se kterou jste se registrovali a my Vám na ni zašleme odkaz k resetu hesla.


Přihlásit
Milan "Brut" Hrubý

Milan "Brut" Hrubý

hlavní instruktor a leader systému NTCS®/NTTC® v České republice

NÁŠ TÝM


Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanoví vzájemná práva a povinnosti poskytovatele, společnosti NTCS.PRO”fessional” Sportovní 3205, 276 01 Mělník, IČO:03754677, zapsaném v živnostenském rejstříku v Mělníku a objednatele při prodeji vzdělávacích kurzů prostřednictvím internetových stránek www.ntcs.pro. Je-li smluvní stranou na straně objednatele spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito Všeobecnými obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou na straně objednatele podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi poskytovatelem a objednatelem ObčZ.
  
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem.
                                                                 Obsah
 
čl.   I Vymezení pojmů
čl.  II Vzdělávací kurzy
čl. III Uzavření smlouvy
čl. IV Cena a platební podmínky
čl.  V Dárkový poukaz
čl. VI Odstoupení, porušení smlouvy, zrušení objednávky
čl. VII Storno podmínky
čl. VIII Závěrečná ustanovení
 
čl. I 
Vymezení pojmů
 
„VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky;
 
„Poskytovatelem“ se rozumí společnost NTCS.PRO”fessional”, Sportovní 3205, 276 01 Mělník, IČO:03754677, zapsaný v živnostenském rejstříku v Mělníku, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti;
 
„Objednatelem“ se rozumí buď fyzická osoba starší 21 let, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelé činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nebo fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;
 
“Vzdělávacím kurzem” se rozumí každý vzdělávací kurz v nabídce poskytovatele;
 
“Cenou” se rozumí cena za samostatný vzdělávací kurz nebo cena stanovená poskytovatelem za skupinu vzdělávacících  kurzů objednaných objednatelem v rámci jedné objednávky;
 
“Objednávkou“ se rozumí objednatelem řádně vyplněný objednávkový formulář dostupný z internetových stránek, který je zároveň návrhem na uzavření smlouvy;
 
“Potvrzením” se rozumí odsouhlasení/akceptace objednávky ze strany poskytovatele; 
 
„Předmětem plnění“ se v rámci internetové stránky rozumí zboží/služby, které poskytovatel
poskytuje objednateli na základě potvrzené objednávky a jedná se o:
- Dárkový poukaz, kterým se rozumí zboží v podobě poukazu na čerpání vzdělávacího kurzu či skupiny vzdělávacích kurzů určený k čerpání osobou odlišnou od osoby objednatele;
- Vzdělávací kurz, kterým se rozumí poskytnutí služeb k využití volného času v určeném termínu v podobě jednotlivých vzdělávacích kurzů dle popisu na internetových stránkách;
 
“Příjemcem” se rozumí osoba odlišná od osoby objednatele, v jejíž prospěch objednatel smlouvu uzavírá;
 
“Účastníkem” se rozumí osoba, která se bude skutečně vzdělávacího kurzu účastnit; účastníkem je objednatel, příjemce nebo osoba určená objednatelem;
 
„Internetovou stránkou“ se rozumí internetové stránky dostupné z internetové adresy (URL): http://www.ntcs.pro, jejichž provozovatelem je poskytovatel.
 
čl. II
Vzdělávací kurzy
 
Předmětem jednotlivých vzdělávacích kurzů je vzdělávání a prohlubování znalostí veřejnosti v oblasti manipulace a střelby s krátkou a dlouhou palnou zbraní
Termíny a ceny vzdělávacích kurzů včetně všech změn vypisuje poskytovatel dle svých kapacit a v rozsahu uvedeném na svých internetových stránkách. Poskytovatel si vymezuje právo vzdělávací kurzy v průběhu roku upravovat. Vzdělávací kurzy v základní ceně zahrnují instrukci, materiál instruktora, pronájem prostor, certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu, materiál v tištěné nebo elektronické podobě, pokud je uvedeno v podmínkách daného vzdělávacího kurzu.
Účastnit se vzdělávacího kurzu je možné až po zaplacení ceny. 
Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o účasti či neúčasti každého jednotlivého účastníka na vzdělávací akci, a to jak před začátkem takové akce, tak po jejím zahájení, a to zejména s ohledem na možné či skutečné ohrožení bezpečnosti poskytovatele a/nebo dalších účastníků.
 
 
čl. III
Uzavření smlouvy
 
Podmínkou účinnosti objednávky je řádné vyplnění objednávky dle pokynů uvedených na internetových stránkách. Jedná se tedy o výběr požadovaného vzdělávacího kurzu, včetně termínu, vyplnění fakturačních údajů a souhlas s VOP. U objednání dárkového poukazu navíc jméno a příjmení obdarovaného a způsob doručení poukazu. Objednatel je povinen v objednávce uvést všechny poskytovatelem požadované údaje a skutečnosti. Řádně vyplněnou objednávku zašle objednatel poskytovateli, a to kliknutím na tlačítko s názvem „Dokončit“.
Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy objednateli bude ze strany poskytovatele doručeno na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce potvrzení.
 
 
čl. IV
Cena a platební podmínky
 
Aktuální ceny a podmínky uplatnění slev při objednávce vzdělávacích kurzů jsou uvedeny na internetové stránce. V aktuálním ceníku vzdělávacích kurzů je zpravidla uvedena tzv. „Absolvenstká cena“. Absolventská cena je počítána ze základní ceny kurzu. Pro její uplatnění je nutné absolvovat alespoň jeden vzdělávací kurz za plnou cenu.
Zároveň s potvrzením jsou objednateli vždy doručeny také platební podmínky, které blíže stanoví pokyny k úhradě ceny, zejména tedy číslo účtu, variabilní symbol a termín, do kdy musí být cena uhrazena. Uhrazením ceny se rozumí okamžik připsání ceny na bankovní účet poskytovatele nebo okamžik uhrazení ceny v hotovosti v sídle poskytovatele. Nebude-li cena uhrazena v termínu uvedeném v platebních podmínkách doručených objednateli spolu s potvrzením, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení je účinné odesláním odstoupení na e-mailovou adresu objednatele.
Cena musí být uhrazena vždy před zahájením vzdělávacího kurzu či skupiny vzdělávacích kurzů. Po zaplacení ceny není možné požadovat vrácení peněz.
 
čl. V
Dárkový poukaz
 
Objednatel je oprávněn smlouvu uzavřít také ve prospěch osoby odlišné od osoby objednatele. Příjemce je oprávněn čerpat plnění od poskytovatele na základě předložení dárkového poukazu. Uzavírá-li objednatel smlouvu ve prospěch příjemce, vybere na stránce jím požadovaného  vzdělávacího kurzu políčko „objednat poukaz“ a objednatel dále v objednávkovém formuláři uvede jméno a příjmení příjemce a svoje fakturační údaje.
 
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy objednateli bude ze strany poskytovatele doručeno na e- mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce potvrzení. Zároveň s potvrzením bude na e-mail objednatele zaslán poukaz s uvedením jména příjemce, který však nabude účinnosti až zaplacením ceny. Příjemce bude vzdělávací kurz čerpat na základě telefonické či e-mailové objednávky u poskytovatele tak, že příslušnému pracovníkovi poskytovatele sdělí jméno příjemce a vzdělávací kurz, na který je poukaz vystaven.
 
Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem “Ochrana osobních údajů” uživatelů zveřejněným na internetových stránkách poskytovatele. Tuto informaci zašle poskytovatel příjemci spolu s potvrzovacím e-mailem.
 
čl. VI
Odstoupení, porušení smlouvy, zrušení objednávky
 
Objednatel, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od této smlouvy, jejímž předmětem plnění je vzdělávací kurz, neboť se jedná o dodávku služeb k využití volného času poskytovaných v určeném termínu.
 
Objednatel nemá nárok na vrácení ceny při překážkách vzniklých na jeho straně, které mu brání v řádném absolvování vzdělávacího kurzu.
 
Poskytovatel neodpovídá za nemožnost dokončení kurzu z důvodů na straně objednatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny termínů konání jednotlivých kurzů, jeho částí a místa 
konání.
 
čl.VII
Storno podmínky
 
Vzdělávací kurz je možné zrušit pouze písemnou formou, a to prostřednictvím e-mailu office@ntcs.pro  
Storno poplatek se objednateli neúčtuje v případě, že za svou osobu sežene náhradníka.
Storno poplatek není objednateli účtován v případě, že je vzdělávací kurz zrušen ze strany poskytovatele.
Storno poplatky za zrušení vzdělávacího kurzu jsou stanoveny následujícím způsobem:
1 týden a méně před datem zahájení kurzu je objednateli účtováno 100% z ceny instrukce (bez  
   materiálu)
2 týdny před datem zahájení kurzu 50% z ceny instrukce (bez materiálu)
 
čl. VIII
Závěrečná ustanovení
 
 
Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP aktualizovat. Objednatel je povinen sledovat změny v těchto VOP při každé objednávce. Aktuální verze VOP je vždy zobrazena na internetových stránkách NTCS.PRO”fessional”.
Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce a práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření smlouvy.
Smlouva je u poskytovatele uložena jen po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí plnění. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele, který je spotřebitelem, je smlouva uložena do okamžiku vrácení ceny a dobu nezbytně nutnou poté. Spotřebiteli je k smlouvě umožněn přístup.